รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 พ.ค. 2561 19:53:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. พลาสติค และหีบห่อไทย(listed)
โดย THAI FOCUSED EQUITY FUND
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 02/05/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.35% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สิงห์ เอสเตท(listed)
โดย เครดิต สวิส (สิงคโปร์)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 26/04/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -2.3345% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 3.5997% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________