รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 พ.ค. 2561 18:40:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
SE-ED
แหล่งข่าว
SE-ED
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เรื่อง   การเผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่คณะกรรมการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2561 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์
ทาวเวอร์ (อาคารเนชั่น ทาวเวอร์ เดิม) ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ นั้น
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญ 
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พร้อมสื่อวีดีทัศน์การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
ที่ http://corporate.se-ed.com ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


            ขอแสดงความนับถือ      (นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช)
                         รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทฯ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้