รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 พ.ค. 2561 17:39:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2561
หลักทรัพย์
TVI
แหล่งข่าว
TVI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ทวว.009/2561

                3 พฤษภาคม 2561

เรื่อง การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2561
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   
บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่าบริษัท ได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 25/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัท 
http://www.thaivivat.co.th/th/investor_meeting.php ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 
  ขอแสดงความนับถือ

 นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล
    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้