รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 พ.ค. 2561 17:14:00
หัวข้อข่าว
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ F24-1
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

F 24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
    ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 
25 เมษายน 2561 ได้มีมติดังต่อไปนี้
?ต่อวาระ
? ประธานกรรมการตรวจสอบ    ? กรรมการตรวจสอบ
คือ  1. นายปรีชา รัทยานนท์
  2. นางสาวสุธีรา ลาภสมบุญกมล
โดยการต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 25 เมษายน 2561
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย :
1.  ประธานกรรมการตรวจสอบ   นายชาตรี ตันติยวรงค์     วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
2.  กรรมการตรวจสอบ    นางสาวสุธีรา ลาภสมบุญกมล   วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
3.  กรรมการตรวจสอบ    นายปรีชา รัทยานนท์     วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  นางสาววทูสิริ สกุลกิตติวัฒน์
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้  
1.  กำหนดให้มีการประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัท 
และผู้ตรวจสอบภายใน
2.  สอบทานและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นปกติปีละครั้ง 
เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร
3.   เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัท 
พร้อมทั้งผลตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปีเพื่อขอรับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นและเป็นผู้สอบทาน
กับประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี
4.   ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายหรือเลิกจ้างผู้อำนวยการผู้ตรวจสอบภายใน
5.  ให้ความเชื่อมั่นและยืนยันในความมีอิสระของผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี
6.   สอบทานงานบริการและงานที่ปรึกษาอื่นที่ผู้สอบบัญชีหรือสำนักสอบบัญชีเป็นผู้ให้บริการ 
นอกจากนี้ยังต้องกำหนดอัตราค่าจ้างในงานที่ให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการ
7.   สอบถามถึงระดับความเสี่ยงที่สำคัญ ตลอดจนวิธีบรรเทาความเสี่ยงให้ลดน้อยลงจากผู้บริหาร ผู้อำนวยการ 
ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี
8.   ปรึกษาหารือ และพิจารณาถึงขอบเขตการตรวจสอบ 
แผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในและของผู้สอบบัญชีให้มีความสัมพันธ์และเกื้อกูลกันในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Auditing)
9.  หารือกับฝ่ายจัดการ เพื่อให้บริษัทรับประโยชน์อื่นจากการสอบบัญชี 
นอกเหนือจากความมีอิสระของผู้สอบบัญชีเพียงประการเดียว
10.  สอบทานกับผู้อำนวยการผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีครอบคลุมถึงเรื่องต่างๆ 
ที่จะตรวจสอบเพื่อลดความซ้ำซ้อนของงานตรวจสอบและประสิทธิผลที่จะได้รับจากทรัพยากรของผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชี
11.  สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้อำนวยการและผู้ตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันความเพียงพอของ
    -  ระบบการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงระบบการควบคุมภายในโดยใช้คอมพิวเตอร์
    -  ข้อบกพร่องสำคัญที่ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายจัดการมีความเห็นร่วมกัน
12.  สอบทานกับฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีเมื่อการตรวจสอบประจำปีเสร็จสิ้นลงเพื่อพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้
    - งบการเงินประจำปีและหมาเหตุประกอบงบการเงิน
    - รายงานของผู้สอบบัญชี
    - ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
    - ความยุ่งยากหรือข้อขัดแย้งที่มีนัยสำคัญกับฝ่ายจัดการในระหว่างที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานอยู่
    - สาระสำคัญอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการตรวจที่คณะกรรมการตรวจสอบควรจะทำความเข้าใจกับผู้สอบบัญชี
13.  สอบทานและพิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการและผู้อำนวยการผู้ตรวจสอบภายในในหัวข้อต่อไปนี้
    - ข้อบกพร่องสำคัญที่ตรวจพบในระหว่างปี และการสนองตอบจากฝ่ายจัดการ
- 
ความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในระหว่างตรวจสอบซึ่งอาจจะรวมถึงขอบเขตการปฏิบัติงานหรือการเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็
นสำหรับ การตรวจสอบ
    - การเปลี่ยนแปลงขอบเขตการตรวจสอบให้แตกต่างจากขอบเขตที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจสอบ
    - งบประมาณและอัตรากำลังของผู้ตรวจสอบภายใน
    - กฎบัตรของผู้ตรวจสอบภายใน
- 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในควรสอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งป
ระเทศไทย และ / หรือที่สถาบันผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา (Institute of Internal Auditors, U.S.A.)
14.  สอบทานข้อมูลที่ส่งให้หน่วยงานกำกับดูแล (Regulators) เช่น 
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย
ฯลฯ ควรสอดคล้อง และตรงกับข้อมูลที่เปิดเผยในงบการเงิน
15.  สอบทานงบการเงินระหว่างปีร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้อำนวยการผู้ตรวจสอบภายในก่อนที่จะนำส่งให้หน่วยกำก
ับดูแล
16.  สอบทานนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายของเจ้าหน้าที่บริษัท 
ตลอดจนการใช้ทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงพิจารณาผลการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชีได้ทำไว้
17.  สอบทานร่วมกับผู้อำนวยการ ผู้ตรวจสอบภายใน 
และผู้สอบบัญชีถึงมาตรการกำกับดูแลของบริษัทว่ามีความสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้มากน้อยเพ
ียงใด
18.  สอบทานนัยทางกฎหมายและการกำกับดูแลว่า มีความสำคัญที่จะส่งผลกระทบถึงงบการเงิน 
การปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้
19.  ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน 
ผู้สอบบัญชีและฝ่ายจัดการเฉพาะกิจถึงประเด็นที่คณะกรรมการตรวจสอบ
หรือที่ประชุมมีความเห็นว่าควรจะมีการประชุมเป็นการเฉพาะกับคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
20.  จัดทำรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัท
21.  จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอเป็นส่วนหนึ่งในรายงา
นประจำปีของบริษัทฯ
22.  คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตขอ
งอำนาจหน้าที่
คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีอำนาจในการว่าจ้างหรือนำเอาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาช่วยงานตรวจสอบและสอบสวนได้ตา
มที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่าเหมาะสม
23.  คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมกันอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง หรือมากกว่าเมื่อมีความจำเป็น 
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายจัดการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องไ
ด้
24.  คณะกรรมการตรวจสอบจะปฏิบัติหน้าที่อื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในกฎบัตรนี้ไม่ได้ เว้นแต่มีข้อบังคับ 
หรือกฎหมาย หรือคำสั่งของคณะกรรมการบริษัทให้ปฏิบัติเป็นอย่างอื่น
25.  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือหากว่าบริษัทประสงค์จะให้กรรมกา
รที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเลือกประธานกันเองก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
26.  คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
 (Executive Director)
27.  กรรมการบริษัทไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร 
หากได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
บทบาทและหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นส่วนที่เพิ่มเติมจากบทบาทและหน้าที่ของกรรมการบริษัทด้วย

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
1.  กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2.  ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

(ประทับตราสำคัญของบริษัท)                     
.....................................................
( นายประทีป   ทีปกรสุขเกษม )    
กรรมการ      
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้