รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 เม.ย. 2561 18:32:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2561
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 เม.ย. 2561
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ที่ ซท/2018/0206
  วันที่ 30 เมษายน 2561

เรื่อง  ขอแจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2561

เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ด้วย บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 
ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24/2561 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 14.00
น. - 16.30 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้

วาระที่ 1.    พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2560
มติที่ประชุม:  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 
เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน 857,100,410 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 97.74
ไม่เห็นด้วย  จำนวน        0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง  จำนวน  19,778,429 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 2.26

วาระที่ 2.  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2560
  ที่ประชุมรับทราบรายงานดังกล่าว

วาระที่ 3.    พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มติที่ประชุม:  อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน 856,455,972 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 97.62
ไม่เห็นด้วย  จำนวน     7,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง  จำนวน  20,861,643 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 2.38
วาระที่ 4.  พิจารณาอนุมัติงดการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
มติที่ประชุม:  งดการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน 844,178,629 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 96.22
ไม่เห็นด้วย  จำนวน    431,457 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.05
งดออกเสียง  จำนวน  32,715,529 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  3.73

วาระที่ 5.  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
มติที่ประชุม:  (1)   อนุมัติให้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษเรวัต ฉ่ำเฉลิม 
กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน 847,645,001 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 96.62
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  10,433,157 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  1.19
งดออกเสียง  จำนวน  19,247,457 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  2.19
  (2)   อนุมัติให้แต่งตั้ง พลตำรวจเอกเจตน์ มงคลหัตถี 
กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระของบริษัทฯ
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน 838,164,501 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 95.54
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  19,892,800 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  2.27
งดออกเสียง  จำนวน  19,268,314 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  2.20
  (3)   อนุมัติให้แต่งตั้ง นายสุชัย ภูพิชญ์พงษ์ 
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน 842,580,001 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 96.04
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  15,493,157 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  1.77
งดออกเสียง  จำนวน  19,252,457 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  2.19

(4)   อนุมัติให้แต่งตั้ง นางอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการบริหารของบริษัทฯ 
อีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน 853,277,429 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 97.26
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  4,795,857 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.55
งดออกเสียง  จำนวน 19,252,329 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  2.19

วาระที่ 6.  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561
มติที่ประชุม:   อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 
2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดและคะแนนเสียงดังนี้
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นดังนี้
1.  ประธานกรรมการแต่ละคณะ  จำนวน 40,000 บาท/ครั้งการประชุม
2.   กรรมการแต่ละคณะ ท่านละ  จำนวน 20,000 บาท/ครั้งการประชุม
ค่าบำเหน็จประจำปี
1.  ประธานกรรมการบริษัท  จำนวน 500,000 บาท/ปี
2.  ประธานกรรมการตรวจสอบ   จำนวน 500,000 บาท/ปี
3.  ประธานกรรมการสรรหา  จำนวน 400,000 บาท/ปี
    และกำหนดค่าตอบแทน
4.  กรรมการอื่น ๆ ของบริษัท ท่านละ  จำนวน 300,000 บาท/ปี

  คะแนนเสียง
เห็นด้วย  จำนวน 854,653,554 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 97.41
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  3,379,342 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.39
งดออกเสียง  จำนวน 19,356,329 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  2.21

วาระที่ 7.    พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561
มติที่ประชุม:  อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5874 
หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 หรือนายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี
2561 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน 852,059,939 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 97.11
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  6,089,557 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.69
งดออกเสียง  จำนวน 19,239,729 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  2.19

 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31

มติที่ประชุม:   อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 เป็นดังนี้
 "ข้อ 31.
(1)   คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน  สี่ (4) 
เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
(2)   การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่งให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
(3)  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
(4)   ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) 
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 
ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ
รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วัน
นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้
ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อ 33
ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แ
ก่บริษัท"

คะแนนเสียง
เห็นด้วย  จำนวน 857,720,039 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 97.76
ไม่เห็นด้วย  จำนวน    415,857 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.05
งดออกเสียง  จำนวน  19,253,329 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  2.19


  ?
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป


  ขอแสดงความนับถือ
  บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)  (นายภาคภูมิ ศรีชำนิ)
  กรรมการผู้จัดการสำนักงานเลขานุการบริษัท
โทร. 02 610 4900 ต่อ 1992, 1550
โทรสาร 02 259 4427
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้