รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 เม.ย. 2561 17:43:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 เม.ย. 2561
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
เลขที่ 035/0461
  30 เมษายน 2561
เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2561 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้
1.  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน  322,974,241    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
งดออกเสียง  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
คะแนนเสีย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
2.  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560
3.  อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน  323,023,727    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
งดออกเสียง  จำนวน  100,514    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
คะแนนเสีย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
4.  อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปร
ะจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน  323,023,727    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9689
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  100,514    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0311
งดออกเสียง  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
คะแนนเสีย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
5.  อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ นายสลิบ สูงสว่าง และ นายอนันต์   
เกตุพิทยา ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งอื่นๆ ตามเดิม
โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
นายสลิบ สูงสว่าง 
ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
เห็นด้วย  จำนวน  323,124,241    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
งดออกเสียง  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
คะแนนเสีย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
นายอนันต์ เกตุพิทยา 
ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติให้เลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระของบริษัท อีกวาระหนึ่ง
 ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
เห็นด้วย  จำนวน  323,124,241    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
งดออกเสียง  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
คะแนนเสีย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
6.  อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เท่ากับ ปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ปี 2561
(เสนอครั้งนี้)  ปี 2560
1.  รายเดือน
ประธานกรรมการ และ     กรรมการบริษัท    30,000   บาทต่อเดือน    30,000   บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท    30,000   บาทต่อเดือน    30,000   บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัท    20,000   บาทต่อท่านต่อเดือน    20,000   บาทต่อท่านต่อเดือน
กรรมการบริษัท    15,000   บาทต่อท่านต่อเดือน    15,000  บาทต่อท่านต่อเดือน
2.  เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  10,000   บาทต่อครั้ง  10,000   บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  10,000   บาทต่อครั้ง  10,000   บาทต่อครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   5,000   บาทต่อครั้ง   5,000   บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง   5,000   บาทต่อครั้ง   5,000   บาทต่อครั้ง
3.  ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส  พิจารณาจากผลการดำเนินงาน 
โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น  พิจารณาจากผลการดำเนินงาน
โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น
4.  สิทธิประโยชน์อื่นๆ  ไม่มี  ไม่มี
และอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน  323,124,241    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00
งดออกเสียง  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0
คะแนนเสีย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0
7.  อนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ นายสุชาติ 
พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ นางสาวชื่นตา ชมเมิน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210
และ/หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 แห่งบริษัท เอส พี ออดิท
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
เป็นจำนวนเงิน 1,742,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย  จำนวน  323,023,727    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9689
ไม่เห็นด้วย  จำนวน  100,514    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.0311
งดออกเสียง  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -
คะแนนเสีย  จำนวน  0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ  -

8.   พิจารณาวาระอื่นๆ
-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน)


(นายสลิบ สูงสว่าง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้