รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 เม.ย. 2561 17:44:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ประจำปี 2561
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์          

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 27 เม.ย. 2561
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ( MIT) ("กองทรัสต์")
ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ
ที่ทำการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 2306-2307 ชั้น 23
อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร นั้น

ได้มีผู้ถือหน่วยทรัสต์มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาเปิดประชุมรวมทั้งสิ้น 89 ราย 
ถือหน่วยทรัสต์รวมทั้งสิ้น 49,376,800 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 50.6429
ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (รวม 97,500,000 หน่วย) และมีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2560
มติ:  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1/2560 
ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  หน่วย  ร้อยละ
เห็นด้วย  49,378,800.00  100.00
ไม่เห็นด้วย  -  -
งดออกเสียง  -  -
รวม  49,378,800.00  100.00
วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560
มติ:  ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560
วาระที่ 3  รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ปี 2560
มติ:  ที่ประชุมรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ปี 2560
วาระที่ 4  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2561
มติ:  ที่ประชุมรับทราบการแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด 
เป็นผู้สอบบัญชีของกองทรัสต์ประจำปี 2561 ในอัตราค่าสอบบัญชีปีละ 2,080,000 บาท โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
(1) นาง นิสากร ทรงมณี     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 และ/หรือ
(2) นาย ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
(3) ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
(4) ดร. สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638
หรือ 
ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันเป็นผู้ลงลายมื่อชื่อในรายงานการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบ
ริษัท
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกองทรัสต์
มติ:  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกองทร
ัสต์ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  หน่วย  ร้อยละ
เห็นด้วย  64,791,500.00  100.00
ไม่เห็นด้วย  -  -
งดออกเสียง  -  -
รวม  64,791,500.00  100.00
วาระที่ 6  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
  -ไม่มี-
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้