รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 เม.ย. 2561 17:04:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 27 เม.ย. 2561
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ที่ JTS/CS-010/2561

  27 เมษายน 2561

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")
 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติดังนี้  :

1.  รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560  
โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 598,951,503 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย  598,951,503  100
ไม่เห็นด้วย  0  0
งดออกเสียง  0  N/A

2.  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

3.  อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 598,951,507 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย  598,951,507  100
ไม่เห็นด้วย  0  0
งดออกเสียง  0  N/A

4.  อนุมัติเรื่องการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1  ไม่จัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ 
ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามมาตรา 116
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทแล้ว ทำให้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ
มีทุนสำรองตามกฎหมาย รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 70,645,730 บาท
4.2  งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เพื่อนำกำไรสะสมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 598,951,507 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย  598,951,507  100
ไม่เห็นด้วย  0  0
งดออกเสียง  0  N/A

5.  อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 ดังนี้
ชื่อ-สกุล  เลขที่ใบรับอนุญาต  บริษัท  
1. นางชลรส  สันติอัศวราภรณ์  4523  บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  หรือ
2. นายศุภชัย  ปัญญาวัฒโน  3930  บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  หรือ
3. นางสาวกรองแก้ว  ลิมป์กิตติกุล  5874  บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด  
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
จัดหาผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
แทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน
1,290,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น โดยรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 598,951,507 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย  598,951,507  100
ไม่เห็นด้วย  0  0
งดออกเสียง  0  N/A


6.  อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ดังนี้
  6.1  อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
โดยกรรมการที่ต้องออกตามวาระมี 3 ท่าน ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ สูทกวาทิน พลตรี(หญิง)สุนันทา
สิริสัมพันธ์ และนางนงลักษณ์ พงษ์ศรีหดุลชัย รายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนเป็นดังนี้

จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เท่ากับ 598,983,407 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้
รายชื่อกรรมการ/ตำแหน่ง  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
  จำนวนหุ้น  %  จำนวนหุ้น  %  จำนวนหุ้น  %
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ  สูทกวาทิน  598,983,307  100  100  0.00000  0  N/A
  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ            
2. พลตรี(หญิง)สุนันทา  สิริสัมพันธ์  598,983,407  100  0  0.00000  0  N/A
  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ            
3. นางนงลักษณ์  พงษ์ศรีหดุลชัย  598,983,407  100  0  0.00000  0  N/A
  กรรมการ            

6.2  อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนตามตำแหน่ง และค่าบำเหน็จของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทฯ 
สำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดการออกเสียงลงคะแนนดังนี้
จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมในวาระนี้เท่ากับ 598,983,407 หุ้น 
ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย มติที่ประชุมเป็นดังนี้
มติ  จำนวนหุ้น  ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม โดยไม่นับรวมบัตรเสีย
เห็นด้วย  598,933,407  99.9917
ไม่เห็นด้วย  0  0
งดออกเสียง  50,000  0.0083


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
                                       บริษัท จัสมิน เทเลคอม 
ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้