รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
27 เม.ย. 2561 12:32:00
หัวข้อข่าว
รายงานการไม่สามารถเข้าร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองโอนิโกเบ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น (Onikoube Project)
หลักทรัพย์
STEC
แหล่งข่าว
STEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ ซท/2018/0201
              วันที่ 27 เมษายน 2561

เรื่อง  รายงานการไม่สามารถเข้าร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองโอนิโกเบ จังหวัดมิยางิ
 ประเทศญี่ปุ่น (Onikoube Project)
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง  (1) สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (Onikoube Project) ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
   (2) รายงานการเข้าร่วมลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ณ เมืองโอนิโกเบ จังหวัดมิยางิ
          ประเทศญี่ปุ่น (Onikoube Project) ลงวันที่ 1 กันยายน 2560

  ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (Onikoube Project) ลงวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ 2560 ในการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ("TSE")
เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมลงทุนขึ้นใหม่ในการเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสดงอาทิตย์ประเภทติดตั้งบนพ
ื้นดิน ขนาดกำลังการผลิต 154.98 เมกะวัตต์ ณ เมืองโอนิโกเบ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น
และรายงานการเข้าร่วมลงทุนฯ รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่อ้างถึง (1) และ (2) นั้น
บริษัทฯ ขอรายงานว่าบริษัทฯ 
ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการเข้าทำสัญญาร่วมลงทุนในโครงการหรือสัญญาซื้อขายหุ้น กับ TSE
ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ณ เมืองโอนิโกเบ จังหวัดมิยางิ ประเทศญี่ปุ่น (Onikoube Project)
ดังกล่าวได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
         ขอแสดงความนับถือ


                                              
(นายภาคภูมิ ศรีชำนิ)
                                               
กรรมการผู้จัดการ
                           
สำนักงานเลขานุการบริษัท
โทร .02 610 4900 ต่อ 1992 , 1550
โทรสาร .02 259 4427
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้