รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 เม.ย. 2561 09:00:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแก้ไขข้อบังคับบริษัท และการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
หลักทรัพย์
SAT
แหล่งข่าว
SAT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

1. อนุมัติแต่งตั้ง นายอัจฉรินทร์ สารสาส เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร 
และพ้นจากการเป็นกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
2. อนุมัติแต่งตั้ง ดร. สุทัศน์ เศรษฐ์บุญสร้าง เป็นกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล โดยมีผล ตั้งแต่วันที่
 1 พฤษภาคม 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้