รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 เม.ย. 2561 17:05:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ SKR
หลักทรัพย์
SKR
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้             

เรื่อง                        : การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของ SKR
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) (SKR)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 6.50
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 0.50
วันที่มีผล                      : 30 เม.ย. 2561
______________________________________________________________________