รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 เม.ย. 2561 12:59:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 25 เม.ย. 2561
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
วันที่  25 เมษายน 2561

เลขที่   กก.1/61/024
เรื่อง  แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 
เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบ่อทอง ชั้น 1 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934
ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 58 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,518,581,384 หุ้น คิดเป็น
54.86% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ทั้งนี้
ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทยอยมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนทั้งสิ้น 7 ราย
ถือหุ้นรวมจำนวน 88,467,039 หุ้น โดยที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้โดยที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้
1.  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
รับรอง  1,518,581,384 เสียง  คิดเป็น  100.00%
ไม่รับรอง  - เสียง  คิดเป็น  -
รวม  1,518,581,384 เสียง  คิดเป็น  100.00%
งดออกเสียง  - เสียง

2.  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560
วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
อนุมัติ  1,592,684,423 เสียง  คิดเป็น  100.00%
ไม่อนุมัติ  - เสียง  คิดเป็น  -
รวม  1,592,684,423 เสียง  คิดเป็น  100.00%
งดออกเสียง               -  เสียง

 
4.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 2,600,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 
ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
อนุมัติ  1,592,684,423 เสียง  คิดเป็น  100.00%
ไม่อนุมัติ  - เสียง  คิดเป็น  -
รวม  1,592,684,423 เสียง  คิดเป็น  100.00%
งดออกเสียง               -  เสียง

5.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
อนุมัติ  1,592,684,423 เสียง  คิดเป็น  100.00%
ไม่อนุมัติ  - เสียง  คิดเป็น  -
รวม  1,592,684,423 เสียง  คิดเป็น  100.00%
งดออกเสียง               -  เสียง

6.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระสำหรับปี 2561 
จำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่างๆ ตามเดิม คือ 1.นายประทีป ทีปกรสุขเกษม
2.นายปรีชา รัทยานนท์ และ 3.นางสาวสุธีรา  ลาภสมบุญกมล   ดังนี้
1)  นายประทีป ทีปกรสุขเกษม  กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
อนุมัติ  1,592,684,423 เสียง  คิดเป็น  100.00%
ไม่อนุมัติ  - เสียง  คิดเป็น  -
รวม  1,592,684,423 เสียง  คิดเป็น  100.00%
งดออกเสียง               -  เสียง
2)  นายปรีชา รัทยานนท์  กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
อนุมัติ  1,592,622,823 เสียง  คิดเป็น  100.00%
ไม่อนุมัติ  - เสียง  คิดเป็น  -
รวม  1,592,622,823 เสียง  คิดเป็น  100.00%
งดออกเสียง         61,600 เสียง  (ไม่นับรวมเป็นฐานคะแนนในวาระนี้)
3 )นางสาวสุธีรา ลาภสมบุญกมล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
อนุมัติ  1,592,622,823 เสียง  คิดเป็น  100.00%
ไม่อนุมัติ  - เสียง  คิดเป็น  -
รวม  1,592,622,823 เสียง  คิดเป็น  100.00%
งดออกเสียง         61,600 เสียง  (ไม่นับรวมเป็นฐานคะแนนในวาระนี้)
 
7.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2561 ประกอบด้วย
(1)  ค่าเบี้ยประชุม : ตามอัตราดังนี้
ตำแหน่ง  เบี้ยประชุมต่อครั้ง
(บาท/ครั้ง)  รวมทั้งปีไม่เกิน
(บาท/คน)
ประธานกรรมการ  30,000  360,000
กรรมการบริษัท  20,000       240,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ  25,000  300,000
กรรมการตรวจสอบ  20,000  240,000
(2)  ค่าบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี รวมทั้งสิ้นไม่เกินจำนวน 
2,000,000 บาท และให้ประธานกรรมการมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่กรรมการแต่ละท่าน
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
อนุมัติ  1,607,048,423 เสียง  คิดเป็น  100.00%
ไม่อนุมัติ  - เสียง  คิดเป็น  -
งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็น  -
รวม  1,607,048,423 เสียง  คิดเป็น  100.00%

8.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายเมธี  รัตนศรีเมธา 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 และ/หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803 และ/หรือ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 และ/หรือ นางสาววราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5807 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561
โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้สำนักงานจัดหาผู้สอบบัญชีรับอ
นุญาตอื่นของสำนักงานแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวน 2,520,000 บาท
ซึ่งเท่ากับปี 2560
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
อนุมัติ  1,607,048,423 เสียง  คิดเป็น  100.00%
ไม่อนุมัติ  - เสียง  คิดเป็น  -
รวม  1,607,048,423 เสียง  คิดเป็น  100.00%
งดออกเสียง  - เสียง

9.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ.15 ข้อ.26 ข้อ.34 
และข้อ 38 เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทเป็นไปตามการแก้ไข พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
รวมทั้งกฎเกณฑ์ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีการแก้ไข
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
อนุมัติ  1,607,048,423 เสียง  คิดเป็น  100.00%
ไม่อนุมัติ  - เสียง  คิดเป็น  -
งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็น  -
รวม  1,607,048,423 เสียง  คิดเป็น  100.00%

10.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. 
วัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ
รวมถึงไม่สนับสนุนธุรกิจหรือสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือเป็นอบายมุข โดยการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ
11.
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้
อนุมัติ  1,607,048,423 เสียง  คิดเป็น  100.00%
ไม่อนุมัติ  - เสียง  คิดเป็น  -
งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็น  -
รวม  1,607,048,423 เสียง  คิดเป็น  100.00%

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีข้อพิจารณาเรื่องอื่นๆ ดังนั้นประธานจึงปิดประชุม เวลา 11.40 น.

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


..............................................
  (นายประทีป  ทีปกรสุขเกษม)
  ประธานกรรมการ
  บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้