รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 เม.ย. 2561 12:33:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ( แก้ไข)
หลักทรัพย์
TVI
แหล่งข่าว
TVI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 20 เม.ย. 2561
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
ที่ทวว.007/2561
                วันที่ 20 เมษายน 2561
เรื่อง  แจ้งมติประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25/2561
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 25/2561 
เมื่อวันที่
20 เมษายน 2561 เวลา 15.07 น. ถึง 16.22 น. ได้มีมติดังนี้

1.  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย  219,059,024  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2.  รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2560

3.  อนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย  219,059,024  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4.  งดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,210,000 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์รับเงินปันผล ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย  219,059,024  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
5.  อนุมัติให้นำเงิน 4,120,000.-บาท มาจ่ายเป็นค่าบำเหน็จกรรมการและค่าบำเหน็จแก่กรรมการตรวจสอบ 
โดยมอบให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรร ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย  219,059,024  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6.  เลือกกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
      1) นายชลอ เฟื่องอารมย์          กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการลงทุน
      เห็นด้วย   219,059,024  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100   ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
              ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
      ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
              ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
      งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
              ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

          2) นางปราณี ภาษีผล    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการลงทุน
      เห็นด้วย  219,059,024  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
              ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
      ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
              ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
      งดออกเสียง  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
            ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

    3) นายถวัลย์ วิรานนท์          กรรมการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
      เห็นด้วย  219,059,024  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
              ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
      ไม่เห็นด้วย  0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
              ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
      งดออกเสียง    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
            ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

  7.      1) อนุมัติให้สัตยาบันสำหรับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจำนวน 320,000 บาท 
จากค่าสอบบัญชีจำนวน 2,000,000 บาท
         ที่ได้อนุมัติไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 24/2560
      เห็นด้วย  219,059,024  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
      ไม่เห็นด้วย    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
      งดออกเสียง    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
      บัตรเสีย    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
     2) อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวสมใจ คุณปสุต และ/หรือ นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์ และ/หรือ 
นางนงลักษณ์
      พุ่มน้อย และ/หรือ นางสาวณริศรา ไชยสุวรรณ จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด 
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีให้กับ
      บริษัทฯในปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีเป็นเงิน 2,390,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
      เห็นด้วย  218,953,424  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.99  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
      ไม่เห็นด้วย     105,600  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.01  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
      งดออกเสียง      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
      บัตรเสีย    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
8.    อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 27 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น 
รวมถึงมอบอำนาจให้
      คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการบริษัทฯมอบหมาย มีอำนาจดำเนินการใดๆ
      ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 27 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
      เห็นด้วย  219,059,024  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   100.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
      ไม่เห็นด้วย    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
      งดออกเสียง    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
      บัตรเสีย    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.00  ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
        ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


                                                  
  ขอแสดงความนับถือ
                                                 ( 
 นายจีรพันธ์  อัศวะธนกุล )
                                       
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้