รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 เม.ย. 2561 17:41:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
BSBM
แหล่งข่าว
BSBM
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2561
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 14 มี.ค. 2561
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 13 มี.ค. 2561
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 11 พ.ค. 2561
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
หมายเหตุ                      :
อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และ การจ่ายเงินปันผล
1)  อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 จากกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท 
รวมเป็นเงิน 124,580,000 บาท( คิดเป็นร้อยละ 94 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560)
โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน 67,950,000
บาทเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560
2)  อนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 56,625,000 บาท 
โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
______________________________________________________________________

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 23 เม.ย. 2561
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ด้วยบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด(มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 
23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสีลม บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพ เลขที่ 981
ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1.  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
มติที่ประชุม  จำนวนเสียง  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  830,471,666  99.99
ไม่เห็นด้วย  -  -
งดออกเสียง  80,000  0.01
บัตรเสีย  -  -

2.  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัท ฯ ประจำปี 2560

3.  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
มติที่ประชุม  จำนวนเสียง  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  830,914,004  99.99
ไม่เห็นด้วย  -  -
งดออกเสียง  80,000  0.01
บัตรเสีย  -  -

4.  อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 และ การจ่ายเงินปันผล
1)  อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 จากกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท 
รวมเป็นเงิน 124,580,000 บาท( คิดเป็นร้อยละ 94 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560)
โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท รวมเป็นเงิน 67,950,000
บาทเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560
2)  อนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงิน 56,625,000 บาท 
โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 และมีกำหนดจ่ายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561มติที่ประชุม  จำนวนเสียง  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  830,994,004  100
ไม่เห็นด้วย  -  -
งดออกเสียง  -  -
บัตรเสีย  -  -

5.  อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ 
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

      1. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์      ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
      
มติที่ประชุม  จำนวนเสียง  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  830,913,904  99.99
ไม่เห็นด้วย  100  0.00
งดออกเสียง  80,000  0.01
บัตรเสีย  -  -

      2. นายคมกริช ประชากริช   ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
      
มติที่ประชุม  จำนวนเสียง  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  830,914,004  99.99
ไม่เห็นด้วย  -  -
งดออกเสียง  80,000  0.01
บัตรเสีย  -  -
          
3. นายหลี่ เจี้ยน หง       กรรมการ
      
มติที่ประชุม  จำนวนเสียง  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  758,994,004  91.34
ไม่เห็นด้วย  -  -
งดออกเสียง  72,000,000  8.66
บัตรเสีย  -  -
    
6.  อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ และ/หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล และ/หรือ 
นางสาววธู ขยันการนาวี แห่งบริษัท สำนักงานอี วาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ ประจำปี 2561
และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีปีละ 1,240,000 บาท  
มติที่ประชุม  จำนวนเสียง  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  830,924,006  99.99
ไม่เห็นด้วย  -  -
งดออกเสียง  80,000  0.01
บัตรเสีย  -  -

7.  อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการดังนี้
     ประธานกรรมการ                30,000 บาท /เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ       30,000 บาท /เดือน
กรรมการอื่นท่านละ        25,000 บาท /เดือน
นอกจากนี้ ได้มีมติอนุมัติให้กรรมการ 2 ท่าน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลา 
ให้แก่บริษัทฯ มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนเพิ่มขึ้นอีก เป็นดังนี้
    นายฟาง จิน หลง                 60,000 บาท/เดือน
    นายอนุวัต  ชัยกิตติวนิช                32,000 บาท/เดือน

   และอนุมัติเงินบำเหน็จคณะกรรมการ โดยให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลประจำปี 2560 
ที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือคิดเป็นจำนวนเงิน 622,875 บาท
ทั้งนี้โดยมอบหมายให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินบำเหน็จดังกล่าวต่อไป
       
มติที่ประชุม  จำนวนเสียง  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  830,926,071  99.99
ไม่เห็นด้วย  -  -
งดออกเสียง  80,000  0.01
บัตรเสีย  -  -
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้