รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 เม.ย. 2561 17:30:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 เมษายน 2561
หลักทรัพย์
ROH
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 เมษายน 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้(listed)
โดย นาย สุรชัย รติทอง
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20/04/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.08% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย)(listed)
โดย บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20/04/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 68.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 68.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________