รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 เม.ย. 2561 18:19:00
หัวข้อข่าว
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
หลักทรัพย์
CIMBT
แหล่งข่าว
CIMBT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 20 เม.ย. 2561
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ที่ ซีไอเอ็มบีไทย. สกญ. 091/2561

วันที่ 20 เมษายน 2561

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 (ประจำปี 2561)

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
ตามที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24
ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี
ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร นั้น
ธนาคารขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1.  มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรา
ยงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 (ประจำปี 2560) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ       
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  29,334,817,661  99.9986
ไม่เห็นด้วย  106,381   0.0003
งดออกเสียง  293,731   0.0010
บัตรเสีย  0   0.0000

2.  รับทราบรายงานผลการดำเนินกิจการของธนาคารในรอบปี 2560
หมายเหตุ  วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3.  มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้


มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ       
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  29,337,170,636  99.9989
ไม่เห็นด้วย  0   0.0000
งดออกเสียง  293,731   0.0010
บัตรเสีย  0   0.0000

4.  มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติก
ารจัดสรรกำไรประจำปี 2560 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,600,000.00 บาท
และส่วนที่เหลือให้โอนไปเป็นกำไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรรยกไปงวดหน้าจำนวน 67,790,200.18 บาท
โดยงดจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ       
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  29,337,220,656  99.9982
ไม่เห็นด้วย  203,681   0.0006
งดออกเสียง  298,731   0.0010
บัตรเสีย  0   0.0000

5.  มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
โดยค่าตอบแทนกรรมการแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
5.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการจะมีการแบ่งจ่ายเป็น 2 ส่วน กล่าวคือ 
ค่าเบี้ยประชุมรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครั้ง ทั้งนี้
ยอดรวมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่าตอบแทนกรรมการ
(ตำแหน่ง)  ปี 2561
  ค่าเบี้ยประชุม
(รายเดือน)  ค่าเบี้ยประชุม
(รายครั้ง)
1.   ค่าเบี้ยประชุม    
-  ประธานกรรมการ  71,500 บาทต่อคน  58,500 บาทต่อคน
-  รองประธานกรรมการ  48,400 บาทต่อคน  39,600 บาทต่อคน
-  กรรมการ  24,000 บาทต่อคน  20,000 บาทต่อคน
2.  ค่ารับรอง    
-  ประธานกรรมการ  70,000 บาทต่อคน  -

5.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย
กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้เป็นคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ 
ของธนาคารจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมจากการเข้าร่วมประชุมรายครั้ง
ทั้งนี้ ยอดรวมของอัตราค่าตอบแทนกรรมการยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ
(ตำแหน่ง)  ปี 2561
  ค่าเบี้ยประชุม
(รายเดือน)  ค่าเบี้ยประชุม
(รายครั้ง)
1.   คณะกรรมการตรวจสอบ    
-  ประธาน  39,600 บาทต่อคน  32,400 บาทต่อคน
-  กรรมการ  22,000 บาทต่อคน  18,000 บาทต่อคน
2.   คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ    
-  ประธาน  28,600 บาทต่อคน  23,400 บาทต่อคน
-  กรรมการ  22,000 บาทต่อคน  18,000 บาทต่อคน
หมายเหตุ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่ขอรับค่าตอบแทนกรณีดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุด
ย่อย (ทั้งนี้ กรรมการจะเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ที่เกิดขึ้น)

  โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย  29,337,299,396  99.9984
ไม่เห็นด้วย  106,381   0.0003
งดออกเสียง  340,331   0.0011
บัตรเสีย  0   0.0000
6. 
มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่
งตั้งให้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 และ/หรือ นางสาวสินสิริ  ทังสมบัติ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7352 และ/หรือ นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
ในนามบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มธนาคาร ซีไอเอ็มบี
ไทยประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารและค่าตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงิน 9,111,130 บาท
และรับทราบค่าสอบบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาเวียงจันทน์ และบริษัทย่อยของธนาคารเป็นจำนวนเงิน
2,151,770 บาท รวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและค่าตอบแทนอื่นของกลุ่มธนาคารปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 11,262,900
บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ       
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  29,337,866,038  99.9986
ไม่เห็นด้วย  50,700   0.0001
งดออกเสียง  340,331   0.0011
บัตรเสีย  0   0.0000

7.  มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติเ
ลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ได้แก่ (1) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช และ
(2) ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
และเห็นควรนำเสนอเลือกตั้ง     ดาตุก์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน ดาโต๊ะ ชารานิ
บิน อิบราฮิม ซึ่งมีความประสงค์ไม่รับการ   ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการธนาคาร
และเลือกตั้งกรรมการเพิ่มจำนวน 1 คน คือ นายชาญมนู สุมาวงศ์      ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

7.1  นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช   กรรมการอิสระ
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  29,338,011,823  99.9988
ไม่เห็นด้วย  0   0.0000
งดออกเสียง  323,731   0.0011
บัตรเสีย  0   0.0000


7.2   ดาโต๊ะ โรเบิร์ต แชบ เด๊า เม็ง  กรรมการ
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  29,328,639,223  99.9669
ไม่เห็นด้วย  9,372,600   0.0319
งดออกเสียง  323,731   0.0011
บัตรเสีย  0   0.0000

7.3  ดาตุก์ โจเซฟ โดมินิค ซิลวา   กรรมการ
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  29,337,905,442  99.9985
ไม่เห็นด้วย  106,381   0.0003
งดออกเสียง  323,731   0.0011
บัตรเสีย  0   0.0000

7.4  นายชาญมนู สุมาวงศ์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย  29,338,199,173  99.9995
ไม่เห็นด้วย  106,381   0.0003
งดออกเสียง  30,000   0.0001
บัตรเสีย  0   0.0000
(หมายเหตุ: กรรมการทั้ง 4 
ท่านได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารแล้ว)


8.  มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข
องธนาคาร และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ทั้งนี้
ให้บุคคลที่คณะกรรมการธนาคาร หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มอบหมายมีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
และมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ที่เสนอให้แก้ไขดังกล่าว
เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขวัตถุประสงค์ตามที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)  ร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ         
มีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย  29,338,790,797  99.9996
ไม่เห็นด้วย  106,381   0.0003
งดออกเสียง  0   0.0000
บัตรเสีย  0   0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ                 (นายเศรษฐจักร ลียากาศ)
                  เลขานุการบริษัทงานเลขานุการบริษัท
สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
โทรศัพท์ 0 2638 8287 และ 0 2638 8274
F24-1
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2561 ได้มีมติดังต่อไปนี้
  ?  แต่งตั้ง / ต่อวาระ
    ?  ประธานกรรมการตรวจสอบ    ?  กรรมการตรวจสอบ
    คือ   (1)  นายชาญมนู สุมาวงศ์  
.
โดยการแต่งตั้ง / ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่  20 เมษายน 2561          

  ?  กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลง -

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:      
1.  ประธานกรรมการตรวจสอบ  นายมาริษ สมารัมภ์   วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ  1  ปี 2   เดือน
2.  กรรมการตรวจสอบ  นายประเวช  องอาจสิทธิกุล  วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ  1  ปี 2   เดือน
3.  กรรมการตรวจสอบ  นายชาญมนู สุมาวงศ์  วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ  1  ปี 2   เดือน
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  นางสาวสิริพร   สนั่นไพเราะ
  นายเศรษฐจักร   ลียากาศ

  พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 
และ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน
  
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1.  ช่วยคณะกรรมการธนาคารในการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายทั้งในด้านบัญชี หลักปฏิบัติในการรายงานต่างๆ 
และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง
และหลักปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการเพื่อพิจารณาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่
โดยคำนึงถึงข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
รวมทั้งข้อกำหนดสำหรับบริษัทจดทะเบียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย
2.  สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของด้านตรวจสอบภายใน
3.  เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการธนาคารและผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งสอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภายนอก
4.  สอบทานประสิทธิผลของงานกำกับการปฏิบัติงานรวมทั้งกำกับดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามข้อกำหนดของทางการที่เกี่ยวข้อง
5.  สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตามที่หน่วยงานกำกับดูแลของทางการตรวจพบ 
และดูแลให้มีการดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสมและรวดเร็วจากฝ่ายจัดการ
6.  สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการของกิจการภายในกลุ่มธน
าคารซีไอเอ็มบีไทย
7.  สอบทานรายการที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดซึ่งเสนอโดยฝ่ายจัดการ 
อันอาจเกิดขึ้นภายในกลุ่มธนาคาร ก่อนนำเสนอคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเป็นระยะๆ
8.  รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อทราบเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขหรือการปรับปรุงประเด็นต่างๆ 
หากคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วว่าอาจมีรายการที่มีการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
มีการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปกติ จุดอ่อนสำคัญด้านการควบคุมภายใน
หรือการฝ่าฝืนข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
หากคณะกรรมการธนาคารหรือฝ่ายจัดการไม่ได้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสมภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบพิ
จารณากำหนด
กรรมการตรวจสอบคนหนึ่งคนใดต้องรายงานรายการดังกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ
ย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9.  จัดทำรายงานการปฏิบัติงานด้านต่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยในรายงานประจำปีของธนาคาร 
โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนาม
รายงานนี้จะต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
10.  กำหนดขอบเขต บทบาท 
และหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญภายนอกในการให้บริการคำปรึกษาแก่คณะกรรมการตรวจสอบหรือการแต่งตั้
งฝ่ายบริหารเพื่อทำหน้าที่ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ (หากมี) เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง
11.  อนุมัติ ปรับปรุงแก้ไขและทบทวนนโยบายภายในของธนาคารที่เกี่ยวกับการกำกับการปฏิบัติงาน 
ที่หน่วยงานกำกับดูแลไม่ได้กำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
12.  อนุมัติรายงานการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจำปี (Annual Compliance Report) 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด
13.  อนุมัติกฎบัตรของด้านตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
14.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่กำหนดในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15.  ปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้
1.  กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2.  ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
      ลงชื่อ ??????????????????? กรรมการ
(นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์)

ลงชื่อ ???????????????????กรรมการ
                  (นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้