รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 เม.ย. 2561 17:45:00
หัวข้อข่าว
แจ้งคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
หลักทรัพย์
COMAN
แหล่งข่าว
COMAN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                เมื่อประมาณปลายเดือนตุลาคม 2555 บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ทราบว่าจำเลยที่ 1(นิติบุคคล) และที่ 2(บุคคลธรรมดา) โฆษณาขาย
และรับติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรมที่มีระบบการทำงาน
และการสั่งงานที่คล้ายกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นงานอันลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ ทั้งระบบ
จึงทำให้ได้รับความเสียหายหลายรายการ เช่น 
ค่าเสียหายจากการขาดรายได้จากการจำหน่ายโปรแกรมซึ่งเป็นสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯจากการจดแจ้ง
ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความเสียหายจากการที่ จำเลยที่ 1 และที่ 2
ร่วมกันนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวไปเปลี่ยนชื่อแล้วนำไปจดแจ้งต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
จึงทำให้เสียหายจากการขาดรายได้จากการจำหน่ายโปรแกรม ค่าเสียหายต่อชื่อเสียงทางการค้า
และค่าเสียหายในการสูญเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจ
จนกระทั่งวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้พิพากษาว่า 
ให้จำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิ
รวมทั้งไม่สามารถอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้โปรแกรมดังกล่าวได้อีกต่อไปในโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ
อีกทั้งให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระเงินค่าเสียหายจากการขาดรายได้จากการจำหน่ายโปรแกรม
ค่าเสียหายต่อชื่อเสียงทางการค้า และค่าเสียหายในการสูญเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจ พร้อมดอกเบี้ย
นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่บริษัทฯ กับให้จำเลยที่ 1 และที่ 2
ชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนบริษัทฯ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้