รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 เม.ย. 2561 18:27:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
หลักทรัพย์
DIGI
แหล่งข่าว
DIGI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล         


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
รายละเอียด                     :
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอให้บริษัทชี้แจง โครงสร้างผู้ถือหุ้น และอำนาจการบริหารงาน เนื่องจากมีการทำ 
Big Lot จำนวน 316.08 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 20% ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560
บริษัทขอชี้แจงว่านายปรเมษฐ์ รังรองธานินทร์ได้ขายหุ้นจำนวนดังกล่าวให้กับ Strategic Partner
เพื่อให้เข้ามาช่วยบริหารงานของบริษัท โดยบริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ
และกรรมการบริหารในบางตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นายเปรมชัย กุศลฤกษ์ดี )
                  กรรมการบริษัท
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้