รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 เม.ย. 2561 18:10:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 (เพิ่ม Template)
หลักทรัพย์
UNIQ
แหล่งข่าว
UNIQ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   

เรื่อง                        : มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 12 เม.ย. 2561
มติที่ประชุม                      : อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ
หมายเหตุ                      :
ที่ UN/SET/HO/A61/41202
วันที่ 12 เมษายน 2561

เรื่อง    ขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ของ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3
อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ได้มีมติเป็นดังนี้
  1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
       7 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย      624,644,070  เสียง   คิดเป็นร้อยละ   99.9977     
  ไม่เห็นด้วย         14,400     เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.0023
  งดออกเสียง            0   เสียง   คิดเป็นร้อยละ        0
2.  พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของ
              คณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2560

3.  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับ
        รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วย
        คะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย      624,644,070  เสียง   คิดเป็นร้อยละ   99.9977
  ไม่เห็นด้วย            0   เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.0000
  งดออกเสียง       14,400  เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.0023

4.     พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
              ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

1.   นายบุญชัย ปริติวิชกานต์
  เห็นด้วย    567,388,405   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   90.8132
  ไม่เห็นด้วย    56,940,965    เสียง  คิดเป็นร้อยละ    9.1137
  งดออกเสียง     457,200   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0732
2.  นางสาวสมใจ ประทุมทอง
  เห็นด้วย     567,388,405   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   90.8132
  ไม่เห็นด้วย    56,940,965  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     9.1137
    งดออกเสียง     457,200  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0732
 3. นายสมประสงค์ มัคคสมัน
   เห็นด้วย    566,117,505    เสียง   คิดเป็นร้อยละ  90.6097
   ไม่เห็นด้วย   58,211,865  เสียง   คิดเป็นร้อยละ    9.3171
   งดออกเสียง     457,200   เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.0732
และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี 
ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ที่มาประชุม ดังนี้
     เห็นด้วย    559,465,205  เสียง   คิดเป็นร้อยละ    89.5441
     ไม่เห็นด้วย   64,869,365  เสียง   คิดเป็นร้อยละ      10.3825
     งดออกเสียง     458,200   เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.0733

5.     พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม 
ดังนี้
1. นายวิรัช     รุ่งโรจน์สารทิศ
        เห็นด้วย     575,576,905  เสียง   คิดเป็นร้อยละ    92.1082
    ไม่เห็นด้วย    47,488,765  เสียง   คิดเป็นร้อยละ     7.5995
  งดออกเสียง    1,826,300    เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.2923
2. นายเติมพงษ์  เหมาะสุวรรณ
        เห็นด้วย     575,576,905  เสียง   คิดเป็นร้อยละ    92.1082
    ไม่เห็นด้วย    47,488,765  เสียง   คิดเป็นร้อยละ     7.5995
  งดออกเสียง     1,826,300     เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.2923

    
6.      พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411,
และนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่3899 แห่ง บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์
แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม ดังนี้
  เห็นด้วย       618,793,470   เสียง   คิดเป็นร้อยละ    99.0237
  ไม่เห็นด้วย       6,099,600  เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.9761
  งดออกเสียง         1,000   เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.0002

      7.      พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิ ณ วันที่
 31 ธันวาคม
2560 เป็นเงินจำนวน 356,735,363.49 บาท คิดเป็นอัตรา 0.33 บาทต่อหุ้น 
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2561
และเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย       624,888,370     เสียง   คิดเป็นร้อยละ    99.9977
  ไม่เห็นด้วย             0     เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.0000
  งดออกเสียง         14,400  เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.0023

       8.    พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 13,000 ล้านบาท 
กำหนดออกในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
             โดยให้คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาดำเนินการภายในกรอบวงเงินดังกล่าวรวมทั้งการคัดเลือกที่
             ปรึกษาทางการเงินที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อจัดทำเรตติ้ง 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
              สี่ของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย      613,420,913  เสียง   คิดเป็นร้อยละ    98,1583
  ไม่เห็นด้วย      10,605,657    เสียง   คิดเป็นร้อยละ      1.6971
  งดออกเสียง        903,900   เสียง   คิดเป็นร้อยละ      0.1446

           ขอแสดงความนับถือ
                   บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)

           ( นางสาวกรภัทร  สุวิวัฒน์ธนชัย )
                กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________

ที่ UN/SET/HO/A61/41202
วันที่ 12 เมษายน 2561

เรื่อง    ขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561
เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ของ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด 
(มหาชน) เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 3
อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี ได้มีมติเป็นดังนี้
  1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
       7 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย      624,644,070  เสียง   คิดเป็นร้อยละ   99.9977     
  ไม่เห็นด้วย         14,400     เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.0023
  งดออกเสียง            0   เสียง   คิดเป็นร้อยละ        0
2.  พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของ
              คณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2560

3.  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับ
        รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วย
        คะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย      624,644,070  เสียง   คิดเป็นร้อยละ   99.9977
  ไม่เห็นด้วย            0   เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.0000
  งดออกเสียง       14,400  เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.0023

4.     พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
              ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

1.   นายบุญชัย ปริติวิชกานต์
  เห็นด้วย    567,388,405   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   90.8132
  ไม่เห็นด้วย    56,940,965    เสียง  คิดเป็นร้อยละ    9.1137
  งดออกเสียง     457,200   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0732
2.  นางสาวสมใจ ประทุมทอง
  เห็นด้วย     567,388,405   เสียง  คิดเป็นร้อยละ   90.8132
  ไม่เห็นด้วย    56,940,965  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     9.1137
    งดออกเสียง     457,200  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0732
 3. นายสมประสงค์ มัคคสมัน
   เห็นด้วย    566,117,505    เสียง   คิดเป็นร้อยละ  90.6097
   ไม่เห็นด้วย   58,211,865  เสียง   คิดเป็นร้อยละ    9.3171
   งดออกเสียง     457,200   เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.0732
และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี 
ทั้งนี้ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ที่มาประชุม ดังนี้
     เห็นด้วย    559,465,205  เสียง   คิดเป็นร้อยละ    89.5441
     ไม่เห็นด้วย   64,869,365  เสียง   คิดเป็นร้อยละ      10.3825
     งดออกเสียง     458,200   เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.0733

5.     พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม 
ดังนี้
1. นายวิรัช     รุ่งโรจน์สารทิศ
        เห็นด้วย     575,576,905  เสียง   คิดเป็นร้อยละ    92.1082
    ไม่เห็นด้วย    47,488,765  เสียง   คิดเป็นร้อยละ     7.5995
  งดออกเสียง    1,826,300    เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.2923
2. นายเติมพงษ์  เหมาะสุวรรณ
        เห็นด้วย     575,576,905  เสียง   คิดเป็นร้อยละ    92.1082
    ไม่เห็นด้วย    47,488,765  เสียง   คิดเป็นร้อยละ     7.5995
  งดออกเสียง     1,826,300     เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.2923

    
6.      พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาววลีรัตน์ อัครศรีสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4411,
และนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่3899 แห่ง บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์
แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)จำกัด
เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม ดังนี้
  เห็นด้วย       618,793,470   เสียง   คิดเป็นร้อยละ    99.0237
  ไม่เห็นด้วย       6,099,600  เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.9761
  งดออกเสียง         1,000   เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.0002

      7.      พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นจากกำไรสุทธิ ณ วันที่
 31 ธันวาคม
2560 เป็นเงินจำนวน 356,735,363.49 บาท คิดเป็นอัตรา 0.33 บาทต่อหุ้น 
โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2561
และเสนอให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย       624,888,370     เสียง   คิดเป็นร้อยละ    99.9977
  ไม่เห็นด้วย             0     เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.0000
  งดออกเสียง         14,400  เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.0023

       8.    พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 13,000 ล้านบาท 
กำหนดออกในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
             โดยให้คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาดำเนินการภายในกรอบวงเงินดังกล่าวรวมทั้งการคัดเลือกที่
             ปรึกษาทางการเงินที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เพื่อจัดทำเรตติ้ง 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
              สี่ของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย      613,420,913  เสียง   คิดเป็นร้อยละ    98,1583
  ไม่เห็นด้วย      10,605,657    เสียง   คิดเป็นร้อยละ      1.6971
  งดออกเสียง        903,900   เสียง   คิดเป็นร้อยละ      0.1446

           ขอแสดงความนับถือ
                   บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)

           ( นางสาวกรภัทร  สุวิวัฒน์ธนชัย )
                กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้