รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 เม.ย. 2561 17:51:00
หัวข้อข่าว
รายงานกระจายการถือ : BBL06C1806A
หลักทรัพย์
BBL06C1806A
แหล่งข่าว
PTSEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายงานการกระจายการถือ DW              

เรื่อง                        : รายงานการกระจายการถือ DW
ชื่อย่อ DW                      : BBL06C1806A
ชื่อเต็ม DW                     : ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารกรุงเทพ 
จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2561
ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A
จำนวน DW ที่ยื่นคำขอจดทะเบียน (หน่วย)          : 60,000,000
วันที่รายงานการกระจาย                : 12 เม.ย. 2561
จำนวน DW ที่กระจายได้ (หน่วย)             : 1,388,200
% ของ DW ที่จดทะเบียน                 : 2.31
ราคาเสนอขายต่อหน่วย (บาท)              : 1.01
มูลค่า DW ที่กระจายได้                 : 1,402,082.00
วันซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์           : 17 ม.ค. 2561
การปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับ DW             : ไม่ครบถ้วน
สาเหตุที่การกระจายไม่ครบถ้วน              : ทั้งนี้ 
การกระจายการถือใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อ 8/2 ของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่อ้างถึง
อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เป็นตราสารใหม่ที่นักลงทุนอาจไม่คุ้นเคย
ประกอบกับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
บริษัทหลักทรัพย์หลายแห่งทำการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์มากขึ้น
ซึ่งอาจมีส่วนที่ทำให้เกิดอุปทานส่วนเกินของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ อย่างไรก็ตาม
บริษัทในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่องได้ทำการดูแลสภาพคล่องของใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ดังกล่าวทุกวันตามข้อกำหน
ดสิทธิ รวมทั้ง
ได้พยายามสร้างความเข้าใจในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์โดยการจัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่การตลาดเป็นระยะ
บริษัทจะยังคงนโยบายที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
รวมทั้งเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในตลาดห
ลักทรัพย์ฯ ต่อไป
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายจุฬวิชช์ ชัยธชวงค์
ตำแหน่ง                       : ผู้อำนวยการ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้