รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 เม.ย. 2561 17:50:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
หลักทรัพย์
THAI215A
แหล่งข่าว
THAI
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อย่อหุ้นกู้                      : THAI215B
ชื่อเต็มหุ้นกู้                     : THAI215B
ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน                  : 2021
มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)                   : 2,167,000,000.00
งวดที่ชำระดอกเบี้ย                   : 14
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 4.62
อัตราดอกเบี้ย (บาทต่อหน่วย)              : 1,000.00
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 13 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 12 พ.ค. 2561
จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย (วัน)         : 181
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 30 เม.ย. 2561
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 26 เม.ย. 2561
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 14 พ.ค. 2561

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์
ตำแหน่ง                       : รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี


______________________________________________________________________

การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  

เรื่อง                        : การจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้
ชื่อย่อหุ้นกู้                      : THAI215A
ชื่อเต็มหุ้นกู้                     : THAI215A
ปีที่ครบกำหนดไถ่ถอน                  : 2021
มูลค่าหุ้นกู้ (บาท)                   : 833,000,000.00
งวดที่ชำระดอกเบี้ย                   : 14
อัตราดอกเบี้ย (%ต่อปี)                 : 4.75
อัตราดอกเบี้ย (บาทต่อหน่วย)              : 1,000.00
งวดดอกเบี้ย                     : วันที่ 13 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 12 พ.ค. 2561
จำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณดอกเบี้ย (วัน)         : 181
วันปิดสมุดเพื่อสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้        : 30 เม.ย. 2561
วันไม่ได้รับสิทธิในการรับชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้(XI)       : 26 เม.ย. 2561
วันจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้                  : 14 พ.ค. 2561

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ               : นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์
ตำแหน่ง                       : รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและการบัญชี


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้