รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 เม.ย. 2561 17:07:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2561 ทางเว็บไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล (MFC Industrial Real
Estate Investment Trust) ได้มีจดหมายเลขที่ กทร.สอส.043/2561 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561
แจ้งวันกำหนดรายชื่อของผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนใ
นอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียล ประจำปี 2561 โดยจะประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ในวันที่ 27
เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม
2306-2307 ชั้น 23 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 10110 ตามความทราบแล้วนั้น
บริษัทขอแจ้งว่า บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุม และเอกสารหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2561 
พร้อมเอกสาร บนเว็บไซต์ของผู้จัดการกองทรัสต์ http://bit.do/edizY ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561 ทั้งนี้

บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีชื่อปรากฎอยู่ในวันกำหนดรายชื่อของผู้ถือหน
่วยทรัสต์ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561 ต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้