รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 เม.ย. 2561 21:48:00
หัวข้อข่าว
แจ้งช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น (Preliminary Offering Price Range) และวิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน (เพิ่มเติมข้อมูล)
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 09 เม.ย. 2561
จัดสรรให้กับ                    : - บุคคลในวงจำกัด
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            :บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จัดสรรให้กับ                    : - ประชาชนทั่วไป
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย)           : 1,053,000,000
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : 13.60 ถึง 13.90
วันที่คาดว่าจะแจ้งราคาจองซื้อสุดท้าย            : 14 พ.ค. 2561
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน             : วันที่ 02 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 11 พ.ค. 2561
จัดสรรให้กับ                    : - ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยเดิมของกองทุน/ทรัสต์
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย)           : 2,778,000,000
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)                : 2.0911 : 1
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหน่วย)               : 13.60 ถึง 13.90
วันที่คาดว่าจะแจ้งราคาจองซื้อสุดท้าย            : 14 พ.ค. 2561
วันจองซื้อและชำระค่าหน่วยลงทุน             : วันที่ 02 พ.ค. 2561 ถึงวันที่ 08 พ.ค. 2561
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการ       : 17 เม.ย. 2561
จองซื้อหน่วยลงทุน(Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB)           : 12 เม.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
1)  กองทุนจะจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ส่วนใหญ่เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) 
โดยจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมคิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยลงทุนใหม่ทั้งหมด
 ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ครั้งที่ 1/2560
2)  หน่วยลงทุนใหม่ที่เหลือหรือไม่ได้ถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธินั้นอาจมีการแบ่งการจ
ัดสรรให้แก่นักลงทุนประเภทต่าง ๆ
ตามที่จะได้กำหนดในหนังสือชี้ชวนต่อไปซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
3)  ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน ครั้งที่ 1/2560 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
("ทรู") มีสิทธิได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ผ่านการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)
นอกเหนือไปจากการได้รับจัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของทรูอีกด้วย อย่างไรก็ดี
สัดส่วนการถือหน่วยลงทุนทั้งหมดในกองทุนของทรูและบริษัทย่อยของทรูภายหลังการเพิ่มทุนของกองทุน (กล่าวคือ

จำนวนหน่วยลงทุนที่ทรูและบริษัทย่อยของทรูถืออยู่ในปัจจุบันรวมกับจำนวนหน่วยลงทุนใหม่ที่จะได้รับจัดสรรผ
่านการจัดสรรทุกรูปแบบ) จะไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนฯ
ภายหลังการเพิ่มทุน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้