รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 เม.ย. 2561 08:28:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TASCO เริ่มซื้อขายวันที่ 11 เมษายน 2561
หลักทรัพย์
TASCO
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) (TASCO)
ทุนเดิม (บาท)                    : 1,564,205,570.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,564,205,570
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 155,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 1,564,360,570.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 1,564,360,570
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP-W4) จำนวน 15,500 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 155,000 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 10
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 4.941
วันใช้สิทธิ                      : 30 มี.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 11 เม.ย. 2561
______________________________________________________________________