รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
05 เม.ย. 2561 17:05:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ SSTRT
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ SSTRT
ชื่อบริษัท                      : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย 
(SSTRT)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 7.7007
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 7.4295
วันที่มีผล                      : 11 เม.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์
______________________________________________________________________