รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 เม.ย. 2561 13:45:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
หลักทรัพย์
JASIF
แหล่งข่าว
JASIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ("กองทุน")
ขอเรียนให้ทราบว่า นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ     ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ Real
Estate & Infrastructure Investment ได้ขอลาออกจากตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทจัดการ
มีผลทำให้พ้นจากตำแหน่ง กรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
เป็นต้นไป
ทั้งนี้ 
บริษัทจัดการได้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนในฐานะตัวแทนของบริษัทจัดการแทนกรรมการที่ปรึก
ษาลงทุนท่านเดิมที่ลาออก ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
-  นางสาวศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ
Senior Vice President, Real Estate & Infrastructure Investment
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
โดย คณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีอำนาจหน้าที่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้