รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 เม.ย. 2561 13:39:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน
หลักทรัพย์
BRRGIF
แหล่งข่าว
BRRGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ ("กองทุน")
ขอเรียนให้ทราบว่า นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจ Real Estate &
Infrastructure Investment ได้ลาออกจากบริษัทจัดการ
มีผลให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
บริษัทจัดการขอเรียนแจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนจาก นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ เป็น 
นางสาวศิริเพ็ญ หวังดำรงเวศ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
โดยคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนมีอำนาจหน้าที่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้