รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 เม.ย. 2561 07:14:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ TKS เริ่มซื้อขายวันที่ 3 เมษายน 2561
หลักทรัพย์
TKS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (TKS)
ทุนเดิม (บาท)                    : 360,206,768.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 360,206,768
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 59,999,999
ทุนใหม่ (บาท)                    : 420,206,767.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 420,206,767
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรให้                     : ผู้ถือหุ้นเดิม
อัตรา (หุ้นเดิม : หุ้นใหม่)               : 6.0034461 : 1
ราคาจองซื้อ (บาท/หุ้น)                 : 10.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 20 มี.ค. 2561 ถึงวันที่ 26 มี.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 03 เม.ย. 2561
______________________________________________________________________