รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มี.ค. 2561 17:45:00
หัวข้อข่าว
แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ของกองทุน
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ จท. 11- 610066            30 มีนาคม 2561

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุน ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล  
(Digital Telecommunications Infrastructure Fund หรือ DIF)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน 
รวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ("กองทุนรวม") ขอแจ้งว่า บริษัทจัดการได้ดำเนินการแต่งตั้ง

1)  นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์  กรรมการบริหาร
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2)  นายนพปฎล เดชอุดม    รองประธานคณะกรรมการบริหาร
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3)  นายสมิทธ์ พนมยงค์     ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
4)  นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา   ผู้จัดการกองทุน

เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนของกองทุนรวม โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องนับแต่วันที่ 23 ธันวาคม 
2560 ถึง วันที่ 22 ธันวาคม 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป
  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด(นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้