รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
30 มี.ค. 2561 12:40:00
หัวข้อข่าว
ประกาศค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสสำหรับบัตรแรบบิท ประเภทเติมเงิน เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2561 - 31 มีนาคม 2562
หลักทรัพย์
BTSGIF
แหล่งข่าว
BTSGIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
             บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่บริษัท
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ปรับอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บสำหรับรถไฟฟ้าบีทีเอส
ในส่วนของเส้นทางสัมปทานระยะทาง 23.5 กิโลเมตร สายสุขุมวิท (สถานีหมอชิต-อ่อนนุช) และสายสีลม
(สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-สถานีสะพานตากสิน รวมสถานีส่วนต่อขยายจากสถานีสะพานตากสินถึงวงเวียนใหญ่) จาก 15
- 42 บาท เป็น 16 - 44 บาท เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยบัตรแรทบิท ประเภทเติมเงินนั้น
ให้คงอัตราค่าโดยสารในอัตราเรียกเก็บเดิมที่ 15 - 42 บาท โดยจะหมดโปรโมชั่นในวันที่ 31 มีนาคม 2561 นั้น

     ทางบริษัทฯ จึงได้จัดโปรโมชั่นลดราคาค่าโดยสารของบัตรแรทบิท ประเภทเติมเงินดังกล่าวลง 
เที่ยวละ 1 บาท จากอัตราค่าโดยสารที่เรียกเก็บอยู่ในปัจจุบันที่ 16-44 บาท เป็น 15-43 บาทเป็นระยะเวลา 1
 ปี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562 ดังนี้

จำนวนสถานี         0 - 1  2  3  4  5  6  7  8 ขึ้นไป
ค่าโดยสารปัจจุบัน (บาท)    16  23  26  30  33  37  40  44
ราคาโปรโมชั่นบัตรโดยสาร
ประเภทเติมเงิน (บาท)     15  22  25  29  32  36  39  43

     ทั้งนี้ ในเส้นทางส่วนต่อขยายจากสถานีอ่อนนุช-สถานีสำโรง และจากสถานีวงเวียนใหญ่-สถานีบางหว้า 
ซึ่งเป็นส่วนของกรุงเทพมหานคร อัตราค่าโดยสารจะเป็นไปตามประกาศของกรุงเทพมหานคร

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้