รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 มี.ค. 2561 17:03:00
หัวข้อข่าว
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ KTECH
หลักทรัพย์
KTECH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุน                      

เรื่อง                        : การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของ KTECH
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (KTECH)
มูลค่าที่ตราไว้เดิม (บาท)                : 2.00
มูลค่าที่ตราไว้ใหม่ (บาท)                : 0.65
วันที่มีผล                      : 03 เม.ย. 2561
หมายเหตุ                      :
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น
- ปัจจุบันหลักทรัพย์ดังกล่าวยังคงถูกสั่งพักการซื้อขาย และจะสามารถซื้อขายตามมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ใหม่ 
เมื่อได้รับอนุญาตให้ซื้อขายใหม่อีกครั้ง
______________________________________________________________________