รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 มี.ค. 2561 18:04:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของกองทุน
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มเงินทุนของกองทุนรวม
วันที่แจ้งสารสนเทศ (แก้ไข)               : 28 มี.ค. 2561
จัดสรรให้กับ                    : - ผู้ถือหน่วยเดิม
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย) (แก้ไข)       : 1,915,500,000
อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) (เพิ่มเติม)           : 2.0911 : 1
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับสิทธิในการ       : 17 เม.ย. 2561
จองซื้อหน่วยลงทุน(Record date) (เพิ่มเติม)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิในการจองซื้อหน่วยลงทุน(XR)        : 12 เม.ย. 2561
(เพิ่มเติม)
จัดสรรให้กับ                    : - บุคคลในวงจำกัด
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร (แก้ไข)         :บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย) (แก้ไข)       : 1,580,209,200
จัดสรรให้กับ                    : - ประชาชนทั่วไป
จำนวนหน่วยที่ออกและเสนอขาย (หน่วย) (แก้ไข)       : 335,290,800
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
1)  จัดสรรหน่วยลงทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธิคิดเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของจำนวนหน่วยลงทุนใหม่ทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
ครั้งที่ 1/2560
2)  หน่วยลงทุนใหม่ที่เหลือหรือไม่ได้ถูกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเดิมที่มีสิทธินั้นอาจมีการแบ่งการจ
ัดสรรให้แก่นักลงทุนประเภทต่าง ๆ
ตามที่จะได้กำหนดในหนังสือชี้ชวนต่อไปซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุน
3)  บริษัทจัดการจะแจ้งช่วงราคาเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่ (Offering Price Range) 
และวิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ให้ทราบต่อไป โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2
วันทำการก่อนวันขึ้นเครื่องหมาย
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้