รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 มี.ค. 2561 13:02:00
หัวข้อข่าว
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หลักทรัพย์
JTS
แหล่งข่าว
JTS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ที่ JTS/CS-006/2561

  26 มีนาคม 2561

เรื่อง  เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ตามที่บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ
ออดิทอเรียม ชั้น 3 จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล
ทาวเวอร์ เลขที่ 200 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 นั้น บริษัทฯ
ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ จะดำเนินการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.jts.co.th ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2561
เป็นต้นไป
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
  บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน)

  (นายปลื้มใจ สินอากร)
  ประธานกรรมการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้