รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มี.ค. 2561 19:39:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
หลักทรัพย์
CPF
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย)(listed)
โดย บริษัท ทอมโม (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 20/03/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 27.3% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 85.81% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(listed)
โดย JUMBO KINGDOM VENTURES LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 19/03/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 35.06% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ฮอท พอท(listed)
โดย นาย สมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 20/03/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -2.0525% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 19.5813% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________