รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มี.ค. 2561 17:31:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท(ฉบับภาษาไทย)
หลักทรัพย์
CCP
แหล่งข่าว
CCP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เลขที่ กก.1/61/014
วันที่ 22 มีนาคม 2561

เรื่อง    แจ้งการเผยแพร่เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
     (ฉบับภาษาไทย)


เรียน    กรรมการและผู้จัดการ
       ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ด้วยบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ("CCP") กำหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องบ่อทอง ชั้น 1 โรงแรมชลอินเตอร์ เลขที่ 934
ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นั้น บริษัทฯ
ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เอกสารที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ เงื่อนไข
หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ.........................................
(นายประทีป   ทีปกรสุขเกษม)
ประธานกรรมการ
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด(มหาชน)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้