รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มี.ค. 2561 13:19:00
หัวข้อข่าว
แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 รายแรก
หลักทรัพย์
M-STOR
แหล่งข่าว
M-STOR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        22 มีนาคม 2561

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ กทร.สนธ. 72/2561 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 รายแรก ณ 
วันปิดสมุดทะเบียนหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ (M-STOR)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 
ในฐานะนายทะเบียนหน่วยลงทุนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-สแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ (M-STOR)
ขอแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 มีนาคม 2561
ดังต่อไปนี้

ลำดับที่  ชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน  จำนวนหน่วย  %
1  บริษัท พี.พี.ฟูดส์ ซัพพลาย จำกัด  2,537,350.00  4.17
2  บริษัท แรนเดอรีเบอรามาการ จำกัด  2,500,000.00  4.11
3  บริษัท เกษตรเหนือ จำกัด  2,428,850.00  3.99
4  นาย ชีระ ภาณุพงศ์  2,000,000.00  3.29
5  นางสาว อรอุมา เอกลาภไพบูลย์  1,500,000.00  2.47
6  นาย ประยูร พลพิพัฒนพงศ์  1,461,645.00  2.40
7  Mr. Peter Eric Dennis  1,200,000.00  1.97
8  บริษัท ฤาษีคอร์ท จำกัด  1,000,000.00  1.64
9  มูลนิธิน้ำทอง คุณวิศาล  1,000,000.00  1.64
10  นางสาว อำพันธุ์ ศรีวีระกุล หรือ นาย สุวิช เทียนบุญส่ง  1,000,000.00  1.64
  รวม  16,627,845.00  27.32


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

             ขอแสดงความนับถือ

            


              (นายอธิชัย วิจิตรวาณิชย์พงษ์)
                  ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ
โทร.0-2649-2352(พัชรี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้