รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มี.ค. 2561 13:10:00
หัวข้อข่าว
การพิจารณาเกี่ยวกับโครงการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานประเภททรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงเพิ่มเติมของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน (JASIF) (กองทุน)
หลักทรัพย์
JASIF
แหล่งข่าว
JASIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ตามที่บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("จัสมิน") 
ได้มีหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหนังสือเลขที่ RC 20/61 เรื่อง
"แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561" เมื่อวันที่
22 มีนาคม 2561 โดยในหนังสือดังกล่าวมีการอ้างถึงการขอให้ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของจัสมินมีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนนั้น

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุน 
ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวในเบื้องต้นแล้ว
และจะได้ดำเนินการจัดเตรียมและรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณาโครงการดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้
เมื่อบริษัทจัดการได้พิจารณาโครงการลงทุนเพิ่มเติมดังกล่าวเสร็จสิ้น
บริษัทจัดการจะแจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้