รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มี.ค. 2561 08:57:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการปรับแก้ไขวาระการประชุม และแจ้งสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2561ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมศรีพันวา (แก้ไข Template)
หลักทรัพย์
SRIPANWA
แหล่งข่าว
SRIPANWA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 22 ก.พ. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 25 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 30 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 29 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2560
- วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2560    
- วาระที่ 3 พิจารณาและรับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน
- วาระที่ 4 พิจารณาและรับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับปี 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาและรับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม (แก้ไข)                 : โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ห้องฉัตรา บอลรูม 1 
ชั้น 2
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้