รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มี.ค. 2561 08:52:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 (แก้ไข)
หลักทรัพย์
LHSC
แหล่งข่าว
LHSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน/ หน่วยทรัสต์        

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 21 มี.ค. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหน่วย                  : 27 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 04 เม.ย. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 03 เม.ย. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - วาระที่ 1   รับทราบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2   รับทราบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ ของกองทรัสต์ประจำปี 2560
วาระที่ 3  รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของกองทรัสต์
วาระที่ 4  รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 5  รับทราบเรื่องการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ประจำปี 2560
วาระที่ 6  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 7  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุม สาทร 1-2 ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี 
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้