รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มี.ค. 2561 08:47:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
หลักทรัพย์
JSP
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2561
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้(listed)
โดย นาย บุญยง สวาทยานนท์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16/03/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.429% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.133% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้(listed)
โดย นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16/03/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.762% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 13.81% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้(listed)
โดย นาย ทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 16/03/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -6.19% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 11.385% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ยู ซิตี้(listed)
โดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16/03/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 6.84% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 9.66% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ยู ซิตี้(listed)
โดย บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16/03/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 17.52% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 38.96% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อาร์เอส(listed)
โดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 19/03/2561
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.17% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.98% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________