รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 มี.ค. 2561 08:36:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ KTECH เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนวันที่ 23 มีนาคม 2561
หลักทรัพย์
KTECH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (KTECH)
ทุนเดิม (บาท)                    : 3,915,213,212.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,915,213,212
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 11,943,690
ทุนใหม่ (บาท)                    : 3,927,156,902.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 3,927,156,902
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรให้                     : บุคคลในวงจำกัด จำนวน 5 ราย รวม 11,943,690 หุ้น 
ประกอบด้วย
1.  นายโรเจอร์ ฟิทซ์เจอรัลด์ จำนวน 350,000 หุ้น
2.  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 213,359 หุ้น
3.  นายวิลเลี่ยม ราฟเปอร์ จำนวน 423,082 หุ้น
4.  บริษัท สยามแอ๊ดไวส์ซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด จำนวน 1,044,160 หุ้น
5.  บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 9,913,089 หุ้น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 1.00
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 08 มี.ค. 2561 ถึงวันที่ 16 มี.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
1. วันจองซื้อและชำระเงิน คือ วันที่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 5 ราย ได้รับใบหุ้น
2. KTECH เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่ม NPG (Non Performing Group) ดังนั้น 
ตลาดหลักทรัพย์จะยังคงสั่งห้ามการซื้อหรือขายหุ้นเพิ่มทุนและหุ้นเดิมของ KTECH ต่อไป
จนกว่าบริษัทจะดำเนินการแก้ไขให้พ้นเหตุเพิกถอนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
______________________________________________________________________