รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 มี.ค. 2561 17:44:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 มี.ค. 2561
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 20 มี.ค. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 30 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 11 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 03 เม.ย. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 02 เม.ย. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 
ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเหตุ                      :
- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 
25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
วาระที่ 2.  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560
วาระที่ 3.  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 
4.  พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเน
ินงานประจำปี 2560
วาระที่ 5.  พิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
วาระที่ 6.  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
วาระที่ 7.  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
วาระที่ 8.  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันที่ 
    3 เมษายน 2561

- มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
มีอำนาจพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามที่เห็นสมควร
(สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ)
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
o  กรรมการท่านที่ 1 คือ นายสลิบ สูงสว่าง กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
o  กรรมการท่านที่ 2 คือ นายอนันต์ เกตุพิทยา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้