รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 มี.ค. 2561 17:39:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 การงดจ่ายเงินปันผล และ การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ( เพิ่มเติมผู้สอบบัญชี )
หลักทรัพย์
NBC
แหล่งข่าว
NBC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 09 มี.ค. 2561
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                   : 09 เม.ย. 2561
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 23 มี.ค. 2561
date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 22 มี.ค. 2561
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลัยเนชั่น เลขที่ 
1854 ถนนบางนา-ตราด (ก.ม.4.5) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
วาระที่ 1  รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2560
วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2560
วาระที่ 4  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 5  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯประจำปี 2561
วาระที่ 6  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
    วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

แต่งตั้ง นายฉัตรชัย ภู่โคกหวาย เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ แทนนายสุภวัฒน์ สงวนงาม 
ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เนื่องจากมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายค่อนข้างมาก
โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการเท่าที่เหลืออยู่ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
______________________________________________________________________

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล            

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 09 มี.ค. 2561
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2560
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้