รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 มี.ค. 2561 08:42:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ CMAN เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มีนาคม 2561
หลักทรัพย์
CMAN
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์                   

รับหลักทรัพย์                    : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) (CMAN)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   : CMAN
ตลาดรอง                      : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม                    : สินค้าอุตสาหกรรม
หมวดธุรกิจ                      : ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             : 21 มี.ค. 2561
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                 : 21 มี.ค. 2561
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)        : 960,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)            : 960,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                 : 1.00
ทุนชำระแล้ว (บาท)                  : 960,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                  : 240,000,000
จำนวนหุ้น IPO ประกอบด้วย               : หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายประชาชนทั่วไป จำนวน 240,000,000
 หุ้น
จัดสรรให้แก่                     : ประชาชนทั่วไป จำนวน 240,000,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                   : 3.84
วันที่เสนอขาย IPO                  : วันที่ 14 มี.ค. 2561 ถึงวันที่ 16 มี.ค. 2561
ลักษณะธุรกิจ                     :
บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตปูนไลม์และผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่อง 
สำหรับใช้เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมต่างๆ
โดยจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า   " CHEMEMAN "
หมายเหตุ                      :
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของ CMAN จากสรุปข้อสนเทศในรูปแบบ PDF File
______________________________________________________________________