รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 มี.ค. 2561 08:35:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SEAOIL เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มีนาคม 2561
หลักทรัพย์
SEAOIL
แหล่งข่าว
mai
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (SEAOIL)
ทุนเดิม (บาท)                    : 553,538,208.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 553,538,208
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 21,454
ทุนใหม่ (บาท)                    : 553,559,662.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 553,559,662
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (SEAOIL-W) จำนวน 21,454
 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 21,454 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 3.00
วันใช้สิทธิ                      : 06 มี.ค. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 21 มี.ค. 2561
______________________________________________________________________