รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 มี.ค. 2561 07:43:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ SPCG เริ่มซื้อขายวันที่ 21 มีนาคม 2561
หลักทรัพย์
SPCG
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) (SPCG)
ทุนเดิม (บาท)                    : 923,990,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 923,990,000
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 50,000,000
ทุนใหม่ (บาท)                    : 973,990,000.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 973,990,000
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00
จัดสรรรให้                     : เคียวเซร่า คอร์ปอเรชั่น
ราคาเสนอขาย (บาท/หุ้น)                : 21.70
วันจองซื้อและชำระเงิน                 : วันที่ 01 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2561
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 21 มี.ค. 2561
หมายเหตุ                      :
เคียวเซร่า คอร์ปอเรชั่น ให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะไม่นำหุ้นจำนวน 50,000,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นที่ได้รับจากการเสนอขายในราคาต่ำกว่าราคาตลาด ออกจำหน่ายเป็นระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่หุ้นเพิ่มทุนเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 6 เดือน
ผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้รับการผ่อนผันให้ทยอยขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจำนวนร้อยละ 25
ของจำนวนหุ้นหรือหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และเมื่อครบกำหนด 1 ปี
สามารถขายส่วนที่เหลือได้ทั้งหมด
______________________________________________________________________