รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 มี.ค. 2561 17:58:00
หัวข้อข่าว
แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
หลักทรัพย์
KTECH
แหล่งข่าว
KTECH
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        แบบรายงานผลการขายหุ้น (F53-5)            
วันที่รายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์           : 19 มี.ค. 2561

ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย            

หุ้นสามัญ                      
เสนอขายให้แก่                    

บุคคลในวงจำกัด                   
ชื่อบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรร            : นายโรเจอร์ ฟิทซ์เจอรัลด์
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                : 350,000
จำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)                 : 350,000
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
   213,359
   213,359
นายวิลเลี่ยม ราฟเปอร์
   423,082
   423,082
บริษัท สยามแอ๊ดไวส์ซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
  1,044,160
  1,044,160
บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ (ประเทศไทย) จำกัด
  9,913,089
  9,913,089
จำนวนหุ้นที่จัดสรรตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น           : 12,000,000
(คงเหลือ) (หุ้น)
ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                : 1.00
วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                : วันที่ 08 มี.ค. 2561 ถึงวันที่ 16 มี.ค. 2561
จำนวนหุ้นที่ขายได้รวม (หุ้น)               : 11,943,690
จำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)                 : 56,310

สรุปผลรวม                     
รวมจำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)              : 12,000,000
รวมจำนวนหุ้นที่ขายได้ (หุ้น)               : 11,943,690
รวมจำนวนหุ้นคงเหลือ (หุ้น)               : 56,310
จำนวนเงินที่ได้รับรวม (บาท)              : 11,943,690.00
ค่าใช้จ่ายรวม (บาท)                  : 12,250.00
รายละเอียดค่าใช้จ่าย                  : ค่าธรรมเนียม 12,250 บาท
จำนวนเงินที่ได้รับสุทธิ (บาท)              : 11,931,440.00
___________________________________________________________________________________________________


หมายเหตุ                      :
บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าหนี้รายที่ 968 เดิมชื่อ บริษัท ไวท์ 
แอนท์ เครส (ประเทศไทย) จำกัด
ตามเอกสารคำร้องโต้แย้งคำขอรับชำระหนี้
เป็นการแปลงหนี้เป็นทุนเพื่อชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ
1.นายโรเจอร์ ฟิทซ์เจอรัลด์ รับใบหุ้น วันที่ 8 มีนาคม 2561
2.บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด รับใบหุ้น วันที่ 16 มีนาคม 2561
3.นายวิลเลี่ยม ราฟเปอร์ รับใบหุ้น 12 มีนาคม 2561
4.บริษัท สยามแอ๊ดไวส์ซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด รับใบหุ้น 12 มีนาคม 2561
5.บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ (ประเทศไทย) จำกัด รับใบหุ้น 13 มีนาคม 2561

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท          : นางอายุพร กรรณสูต
ตำแหน่ง                       : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้