รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 มี.ค. 2561 17:13:00
หัวข้อข่าว
แจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่
หลักทรัพย์
LUXF
แหล่งข่าว
LUXF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
ที่ ทท./ทบ./กร. 809/2561

  วันที่ 19 มีนาคม 2561


เรื่อง  แจ้งข้อมูลผู้ถือหน่วยรายใหญ่ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลักซ์ชัวรี่(LUXF)

เรียน   กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ตามที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด ได้มีการปิดสมุดทะเบียนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
ลักซ์ชัวรี่(LUXF) ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561 บริษัทฯ ในฐานะนายทะเบียนของกองทุนรวมดังกล่าว
จึงขอนำส่งรายงานผู้ถือหน่วยลงทุน (0.5%ขึ้นไป) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ  ชื่อผู้ถือหน่วย                     หน่วย          %

1  บริษัท โรงแรม ป่าเกาะ จำกัด   34,177,500.0000   17.39
2  นาย เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์   23,428,000.0000   11.92
3  นาย ธนะ จิตมากุศล   15,000,000.0000   7.63
4  น.ส.สุวงษ์ ดำรงธนสมบัติ   15,000,000.0000   7.63
5  บริษัท เฮลิ ภูเก็ต จำกัด   6,403,300.0000   3.26
6  นาย สนิทพงศ์ ภัทรศุกล   5,000,000.0000   2.54
7  น.ส. สุดา อัศวโภคิน   4,100,000.0000   2.09
8  บริษัท เฟรย์ แคปิตอล กรุ๊ป จำกัด   2,595,900.0000   1.32
9  บริษัท . ซิสคัส จำกัด   2,500,000.0000   1.27
10  นาย นิพนธ์ บุณยประภัศร   2,100,000.0000   1.07
11  นาย เผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์   2,010,000.0000   1.02
12  บริษัท ทีทีเอช.แอนด์ซันส์ จำกัด   2,000,000.0000   1.02
13  นาง ปราณี เผอิญโชค   2,000,000.0000   1.02
14  คุณหญิง ศรีศิริ กฤษณจันทร์   2,000,000.0000   1.02
15  คุณฌอง-มิเชล เจิมมิ่ง   2,000,000.0000   1.02
16  นาย อนุสรณ์ อาศิรเลิศสิริ   1,722,500.0000   0.88
17  บริษัท เจเนอรัล เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด   1,500,000.0000   0.76
18  คุณสันติ วิริยะรังสฤษฏ์   1,500,000.0000   0.76
19  MR. MARC ANDRE HERMATSCHWEILER   1,300,000.0000   0.66
20  คุณบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ   1,200,000.0000   0.61
21  STATE STREET EUROPE LIMITED   1,179,000.0000   0.60
22  นาย ทวน ผาติหัตถกร   1,080,500.0000   0.55
23  นาย จุมพล ธรรมธนสกุล   1,024,500.0000   0.52
24  คุณสุวนันท์ คงยิ่ง   1,000,000.0000   0.51
25  คุณ สมนึก สาธิตอเนกชัย   1,000,000.0000   0.51
26  นาง นพรัตน์ กุลหิรัญ   1,000,000.0000   0.51    
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ


           ขอแสดงความนับถือ

              (ธิดา โชติยานนท์)
           ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้