รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 มี.ค. 2561 08:24:00
หัวข้อข่าว
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือน 20 บริษัทจดทะเบียนให้เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
หลักทรัพย์
KTECH
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ศึกษาข้อมูล                     

เรื่อง                        : เตือนผู้ลงทุนศึกษาข้อมูล
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - บริษัท เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) (AI)
 - บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) (AIE)
 - บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (BLISS)
 - บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BUI)
 - บริษัท ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CHUO)
 - บริษัท อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน) (IEC)
 - บริษัท เคเทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (KTECH)
 - บริษัท แอล.วี.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (LVT)
 - บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) (NFC)
 - บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) (POMPUI)
 - บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน) (PRO)
 - บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) (SAFARI)
 - บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน) (STHAI)
 - บริษัท ทุ่งคาฮาเบอร์ จำกัด (มหาชน) (THL)
 - บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (TUCC)
 - บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (VI)
 - บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WORLD)
 - บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) (WR)
 - บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) (YCI)
 - บริษัท ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (YNP)
คำอธิบายรายการ                   :
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งเตือนบริษัทจดทะเบียนจำนวน 20 บริษัท 
โดยขอให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนและยื่นคำขอพ้นเหตุเพิกถอน
หรือคำขอขยายระยะเวลาแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนแล้วแต่กรณี มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม
2561 หากครบระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจดทะเบียนยังไม่สามารถดำเนินการได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
______________________________________________________________________