รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 มี.ค. 2561 13:24:00
หัวข้อข่าว
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
หลักทรัพย์
SUSCO
แหล่งข่าว
SUSCO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซัสโก้ จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 
ได้มีมติ
ให้จัดการประชุมสามัญประจาปี 2561 ในวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 5 
ชั้น
บริษัท ซัสโก้ จากัด (มหาชน) เลขที่ 139 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ นั้น
ในการนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญประจาปี 2561 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและ
แบบหนังสือมอบฉันทะบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.susco.co.th ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้